May 30, 2024

Balkan Travellers

Comprehensive up-to-date news coverage, aggregated from sources all over the world

LIVE – War in Ukraine: Russian nuclear forces are “always” ready for war, Putin warns

[Russiacelebratesthe9ththisThursdaytocommemoratetheSovietUnion’svictoryoverNaziGermanyin1945[1945இல்நாஜிஜெர்மனிமீதுசோவியத்யூனியன்பெற்றவெற்றியைநினைவுகூரும்வகையில்ரஷ்யாஇந்தவியாழன்அன்றுமே9கொண்டாடுகிறது
On this occasion, Vladimir Putin spoke of “special military action” in Ukraine and promised that he would not allow “anyone” to threaten his country.
Follow the latest information.

Follow for full coverage

More than two years of war in Ukraine

On Wednesday, May 8, Twenty Seven closed a deal “in principle” Seizing revenues from Russia’s assets frozen in the EU to arm Ukraine would amount to 2.5 to 3 billion euros a year in favor of Kyiv. “This money will be used for rescue and military defense of Ukraine.”He pointed to the rotating Belgian presidency of the EU at X after a meeting of ambassadors from member states.

Ukrainian MPs have adopted a bill that would allow certain categories of prisoners to fight on the frontlines in exchange for conditional release. The speech was now directed to the Speaker of Parliament, and then to Mr. Zelensky should also be submitted. This measure applies only to voluntary prisoners and requires the approval of military authorities after examining the prisoner’s physical and mental health. It does not apply to prisoners convicted of certain serious offences “Voluntary killings of more than two persons”Sexual violence, attacks on national security or “serious” Olena Souliak, deputy head of President Volodymyr Zelensky’s party, sentenced for corruption.

May 9: Vladimir Putin challenges the WestSource: TF1 information

Vladimir Putin

[Inhisspeechonthe9thcelebratingtheSovietUnion’svictoryoverNaziGermanyin1945VladimirPutinspokeofthe”specialmilitaryoperation”inUkraineandthankedthesoldiersandofficerswhoparticipatedinit”Wearealltryingtoteardownmonumentsandmemorialstoourheroes”helashedout”wearetryingtomakepeopleforgetthesesacredexploits”[1945இல்நாஜிஜெர்மனிக்குஎதிரானசோவியத்யூனியனின்வெற்றியைக்கொண்டாடும்வகையில்மே9அன்றுதனதுஉரையின்போது​​விளாடிமிர்புடின்உக்ரைனில்”சிறப்புஇராணுவநடவடிக்கை”பற்றிபேசினார்அதில்பங்கேற்றவீரர்கள்மற்றும்அதிகாரிகளுக்குநன்றிதெரிவித்தார்”இரண்டாம்உலகப்போரைப்பற்றியஉண்மைஎவ்வாறுஅழிக்கப்படுகிறதுஎன்பதைஇன்றுநாம்காண்கிறோம்அனைவரும்வீரர்களின்நினைவாகநினைவுச்சின்னங்களையும்நினைவுச்சின்னங்களையும்இடிக்கமுயற்சிக்கிறார்கள்”என்றுஅவர்கடுமையாகசாடினார்”இந்தபுனிதமானசுரண்டல்களைமக்கள்மறக்கடிக்கநாங்கள்முயற்சிக்கிறோம்”என்றுநம்பினார்

Denouncing the “distortion of history”, he pointed to the “universal policy of Western elites” that “create divisions” and “slow down the development of countries and peoples”. “We reject this idea of ​​superiority, and we understand that these ideas are dangerous,” Vladimir Putin said, pledging that Russia would do “everything to avoid a global conflict.” “We will not allow anyone to intimidate us,” he further assured.

May 9 celebration

Vladimir Putin is overseeing a huge military parade Thursday to celebrate the Soviet Union’s victory over Nazi Germany, a move the Russian president has called upon extensively to justify his attack on Ukraine. More than two years after the start of the large-scale offensive against Kyiv, in February 2022, the Russian military has made small gains in eastern Ukraine and, despite losses, is in a better position than the previous year.

Vladimir Putin, 71, has made the conflict one of the hallmarks of his power policy, promising his fellow citizens “victory” at every turn in the struggle against the Ukrainian government, which is presented as “neo-Nazi”. The Kremlin leader has long mobilized the memory of World War II — in which 27 million people died on the Soviet side — to present himself as the heir to the Soviet Union’s power and legitimize his own authority.

The May 9 military parade, staged as a grand spectacle, is central to this belligerent narrative that purports to elevate the nation’s power.

“Victory Parade”

On May 9, Russia celebrates the Allied victory over Nazi Germany. Ceremonies organized within a specific security context. LCI Correspondent in Russia, Jerome Caro, participates:

Russia: “Victory Parade”Source: TF1 information

Fuel deposit

Parallel to Kyiv’s strikes on Belgorod, the Krasnodar region near the Crimean peninsula annexed by Russia in 2014 was also targeted by drones and a fuel depot was badly damaged, the Russian military said this morning. “About six drones were destroyed, but several fell on the depot grounds, as a result, a fire broke out and several tanks were damaged,” the Krasnodar regional headquarters reported.

Conversation

In his classic post on social networks last night, Ukrainian President Volodymyr Zelensky indicated that he was preparing a forum for peace with several international leaders. “It is essential that we maintain a dialogue with all the leaders,” before assessing that they “shared practically the same objective: to restore real stability in international affairs and ensure justice for every nation so that no nation is destroyed.” “History will be grateful to all those who help us,” the Ukrainian head of state assures.

Ukrainian strikes

At least eight people were injured last night in a Ukrainian airstrike on the Russian city of Belgorod and its surroundings, regional governor Vyacheslav Klatkov announced. “The city and district of Belgorod were targeted by airstrikes of the Ukrainian Armed Forces. Residential buildings and cars were hit directly,” Vyacheslav Klatkov wrote in a telegram.

“According to preliminary information, eight people were injured: seven adults and one child,” he added. Five of them, including an 11-year-old girl, were hospitalized with shrapnel injuries, while three others were treated at the scene, he said. According to the governor, 19 apartment buildings containing 34 apartments, one detached house and 37 vehicles were damaged in the city of Belgorod. Four separate houses and three cars were damaged in Dubovo village, Belgorod district.

See also  German spokesman says Taliban agrees to leave Afghanistan after August 31

Hello and welcome to this live broadcast dedicated to the war in Ukraine. Find the latest information on this conflict here.

On the ground, Ukraine announced electricity restrictions later in the day after a fresh attack by Russian drones and missiles. “big” Against its power grid, it left at least one dead and ten injured. Electricity generation and transmission sites in Poltava (East), Kirovograd (Center), Zaporizhia (South), Lviv, Ivano-Frankivsk and Vinnytsia (West) were targeted, Ukraine’s Minister of Telegram, German Kalushchenko, said. The southern city of Kherson was also discovered “Partial power loss” due to “The Enemy Attacks”According to the local governor.

Russia “Can’t Investigate” A Kremlin spokesman on Wednesday confirmed the death of AFP journalist Arman Soldin, who was besieged in May 2023 near the city of Baghmoud in Ukraine. “If I understand correctly, he was in the territory controlled by the Kiev regime when he died.”Dmitry Peskov announced, giving an interview on the first anniversary of the death of the AFP video coordinator in Ukraine.


Editorial staff of TF1info